Divest

Chia đông từ “divest” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ divest. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to divest

Quá khứ đơn
  • divested

Quá khứ phân từ
  • divested

Trần thuật

Thì hiện tại

I
divest

you
divest

he/she/it
divests

we
divest

you
divest

they
divest

Thì hiện tại continuous

I
am divesting

you
are divesting

he/she/it
is divesting

we
are divesting

you
are divesting

they
are divesting

Quá khứ đơn

I
divested

you
divested

he/she/it
divested

we
divested

you
divested

they
divested

Quá khứ tiếp diễn

I
was divesting

you
were divesting

he/she/it
was divesting

we
were divesting

you
were divesting

they
were divesting

Hiện tại hoàn thành

I
have divested

you
have divested

he/she/it
has divested

we
have divested

you
have divested

they
have divested

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been divesting

you
have been divesting

he/she/it
has been divesting

we
have been divesting

you
have been divesting

they
have been divesting

Quá khứ hoàn thành

I
had divested

you
had divested

he/she/it
had divested

we
had divested

you
had divested

they
had divested

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been divesting

you
had been divesting

he/she/it
had been divesting

we
had been divesting

you
had been divesting

they
had been divesting

Tương lại đơn

I
will divest

you
will divest

he/she/it
will divest

we
will divest

you
will divest

they
will divest

Tương lại tiếp diễn

I
will be divesting

you
will be divesting

he/she/it
will be divesting

we
will be divesting

you
will be divesting

they
will be divesting

Tương lại hoàn thành

I
will have divested

you
will have divested

he/she/it
will have divested

we
will have divested

you
will have divested

they
will have divested

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been divesting

you
will have been divesting

he/she/it
will have been divesting

we
will have been divesting

you
will have been divesting

they
will have been divesting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.