Divert

Chia đông từ “divert” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ divert. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to divert

Quá khứ đơn
  • diverted

Quá khứ phân từ
  • diverted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
divert

you
divert

he/she/it
diverts

we
divert

you
divert

they
divert

Thì hiện tại continuous

I
am diverting

you
are diverting

he/she/it
is diverting

we
are diverting

you
are diverting

they
are diverting

Quá khứ đơn

I
diverted

you
diverted

he/she/it
diverted

we
diverted

you
diverted

they
diverted

Quá khứ tiếp diễn

I
was diverting

you
were diverting

he/she/it
was diverting

we
were diverting

you
were diverting

they
were diverting

Hiện tại hoàn thành

I
have diverted

you
have diverted

he/she/it
has diverted

we
have diverted

you
have diverted

they
have diverted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been diverting

you
have been diverting

he/she/it
has been diverting

we
have been diverting

you
have been diverting

they
have been diverting

Quá khứ hoàn thành

I
had diverted

you
had diverted

he/she/it
had diverted

we
had diverted

you
had diverted

they
had diverted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been diverting

you
had been diverting

he/she/it
had been diverting

we
had been diverting

you
had been diverting

they
had been diverting

Tương lại đơn

I
will divert

you
will divert

he/she/it
will divert

we
will divert

you
will divert

they
will divert

Tương lại tiếp diễn

I
will be diverting

you
will be diverting

he/she/it
will be diverting

we
will be diverting

you
will be diverting

they
will be diverting

Tương lại hoàn thành

I
will have diverted

you
will have diverted

he/she/it
will have diverted

we
will have diverted

you
will have diverted

they
will have diverted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been diverting

you
will have been diverting

he/she/it
will have been diverting

we
will have been diverting

you
will have been diverting

they
will have been diverting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.