Diverge

Chia đông từ “diverge” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ diverge. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to diverge

Quá khứ đơn
  • diverged

Quá khứ phân từ
  • diverged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
diverge

you
diverge

he/she/it
diverges

we
diverge

you
diverge

they
diverge

Thì hiện tại continuous

I
am diverging

you
are diverging

he/she/it
is diverging

we
are diverging

you
are diverging

they
are diverging

Quá khứ đơn

I
diverged

you
diverged

he/she/it
diverged

we
diverged

you
diverged

they
diverged

Quá khứ tiếp diễn

I
was diverging

you
were diverging

he/she/it
was diverging

we
were diverging

you
were diverging

they
were diverging

Hiện tại hoàn thành

I
have diverged

you
have diverged

he/she/it
has diverged

we
have diverged

you
have diverged

they
have diverged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been diverging

you
have been diverging

he/she/it
has been diverging

we
have been diverging

you
have been diverging

they
have been diverging

Quá khứ hoàn thành

I
had diverged

you
had diverged

he/she/it
had diverged

we
had diverged

you
had diverged

they
had diverged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been diverging

you
had been diverging

he/she/it
had been diverging

we
had been diverging

you
had been diverging

they
had been diverging

Tương lại đơn

I
will diverge

you
will diverge

he/she/it
will diverge

we
will diverge

you
will diverge

they
will diverge

Tương lại tiếp diễn

I
will be diverging

you
will be diverging

he/she/it
will be diverging

we
will be diverging

you
will be diverging

they
will be diverging

Tương lại hoàn thành

I
will have diverged

you
will have diverged

he/she/it
will have diverged

we
will have diverged

you
will have diverged

they
will have diverged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been diverging

you
will have been diverging

he/she/it
will have been diverging

we
will have been diverging

you
will have been diverging

they
will have been diverging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.