Ditch

Chia đông từ “ditch” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ ditch. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to ditch

Quá khứ đơn
  • ditched

Quá khứ phân từ
  • ditched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
ditch

you
ditch

he/she/it
ditches

we
ditch

you
ditch

they
ditch

Thì hiện tại continuous

I
am ditching

you
are ditching

he/she/it
is ditching

we
are ditching

you
are ditching

they
are ditching

Quá khứ đơn

I
ditched

you
ditched

he/she/it
ditched

we
ditched

you
ditched

they
ditched

Quá khứ tiếp diễn

I
was ditching

you
were ditching

he/she/it
was ditching

we
were ditching

you
were ditching

they
were ditching

Hiện tại hoàn thành

I
have ditched

you
have ditched

he/she/it
has ditched

we
have ditched

you
have ditched

they
have ditched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been ditching

you
have been ditching

he/she/it
has been ditching

we
have been ditching

you
have been ditching

they
have been ditching

Quá khứ hoàn thành

I
had ditched

you
had ditched

he/she/it
had ditched

we
had ditched

you
had ditched

they
had ditched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been ditching

you
had been ditching

he/she/it
had been ditching

we
had been ditching

you
had been ditching

they
had been ditching

Tương lại đơn

I
will ditch

you
will ditch

he/she/it
will ditch

we
will ditch

you
will ditch

they
will ditch

Tương lại tiếp diễn

I
will be ditching

you
will be ditching

he/she/it
will be ditching

we
will be ditching

you
will be ditching

they
will be ditching

Tương lại hoàn thành

I
will have ditched

you
will have ditched

he/she/it
will have ditched

we
will have ditched

you
will have ditched

they
will have ditched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been ditching

you
will have been ditching

he/she/it
will have been ditching

we
will have been ditching

you
will have been ditching

they
will have been ditching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.