Disturb

Chia đông từ “disturb” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ disturb. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to disturb

Quá khứ đơn
  • disturbed

Quá khứ phân từ
  • disturbed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
disturb

you
disturb

he/she/it
disturbs

we
disturb

you
disturb

they
disturb

Thì hiện tại continuous

I
am disturbing

you
are disturbing

he/she/it
is disturbing

we
are disturbing

you
are disturbing

they
are disturbing

Quá khứ đơn

I
disturbed

you
disturbed

he/she/it
disturbed

we
disturbed

you
disturbed

they
disturbed

Quá khứ tiếp diễn

I
was disturbing

you
were disturbing

he/she/it
was disturbing

we
were disturbing

you
were disturbing

they
were disturbing

Hiện tại hoàn thành

I
have disturbed

you
have disturbed

he/she/it
has disturbed

we
have disturbed

you
have disturbed

they
have disturbed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disturbing

you
have been disturbing

he/she/it
has been disturbing

we
have been disturbing

you
have been disturbing

they
have been disturbing

Quá khứ hoàn thành

I
had disturbed

you
had disturbed

he/she/it
had disturbed

we
had disturbed

you
had disturbed

they
had disturbed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disturbing

you
had been disturbing

he/she/it
had been disturbing

we
had been disturbing

you
had been disturbing

they
had been disturbing

Tương lại đơn

I
will disturb

you
will disturb

he/she/it
will disturb

we
will disturb

you
will disturb

they
will disturb

Tương lại tiếp diễn

I
will be disturbing

you
will be disturbing

he/she/it
will be disturbing

we
will be disturbing

you
will be disturbing

they
will be disturbing

Tương lại hoàn thành

I
will have disturbed

you
will have disturbed

he/she/it
will have disturbed

we
will have disturbed

you
will have disturbed

they
will have disturbed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disturbing

you
will have been disturbing

he/she/it
will have been disturbing

we
will have been disturbing

you
will have been disturbing

they
will have been disturbing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.