Distrust

Chia đông từ “distrust” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ distrust. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to distrust

Quá khứ đơn
  • distrusted

Quá khứ phân từ
  • distrusted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
distrust

you
distrust

he/she/it
distrusts

we
distrust

you
distrust

they
distrust

Thì hiện tại continuous

I
am distrusting

you
are distrusting

he/she/it
is distrusting

we
are distrusting

you
are distrusting

they
are distrusting

Quá khứ đơn

I
distrusted

you
distrusted

he/she/it
distrusted

we
distrusted

you
distrusted

they
distrusted

Quá khứ tiếp diễn

I
was distrusting

you
were distrusting

he/she/it
was distrusting

we
were distrusting

you
were distrusting

they
were distrusting

Hiện tại hoàn thành

I
have distrusted

you
have distrusted

he/she/it
has distrusted

we
have distrusted

you
have distrusted

they
have distrusted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been distrusting

you
have been distrusting

he/she/it
has been distrusting

we
have been distrusting

you
have been distrusting

they
have been distrusting

Quá khứ hoàn thành

I
had distrusted

you
had distrusted

he/she/it
had distrusted

we
had distrusted

you
had distrusted

they
had distrusted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been distrusting

you
had been distrusting

he/she/it
had been distrusting

we
had been distrusting

you
had been distrusting

they
had been distrusting

Tương lại đơn

I
will distrust

you
will distrust

he/she/it
will distrust

we
will distrust

you
will distrust

they
will distrust

Tương lại tiếp diễn

I
will be distrusting

you
will be distrusting

he/she/it
will be distrusting

we
will be distrusting

you
will be distrusting

they
will be distrusting

Tương lại hoàn thành

I
will have distrusted

you
will have distrusted

he/she/it
will have distrusted

we
will have distrusted

you
will have distrusted

they
will have distrusted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been distrusting

you
will have been distrusting

he/she/it
will have been distrusting

we
will have been distrusting

you
will have been distrusting

they
will have been distrusting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.