Distribute

Chia đông từ “distribute” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ distribute. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to distribute

Quá khứ đơn
  • distributed

Quá khứ phân từ
  • distributed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
distribute

you
distribute

he/she/it
distributes

we
distribute

you
distribute

they
distribute

Thì hiện tại continuous

I
am distributing

you
are distributing

he/she/it
is distributing

we
are distributing

you
are distributing

they
are distributing

Quá khứ đơn

I
distributed

you
distributed

he/she/it
distributed

we
distributed

you
distributed

they
distributed

Quá khứ tiếp diễn

I
was distributing

you
were distributing

he/she/it
was distributing

we
were distributing

you
were distributing

they
were distributing

Hiện tại hoàn thành

I
have distributed

you
have distributed

he/she/it
has distributed

we
have distributed

you
have distributed

they
have distributed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been distributing

you
have been distributing

he/she/it
has been distributing

we
have been distributing

you
have been distributing

they
have been distributing

Quá khứ hoàn thành

I
had distributed

you
had distributed

he/she/it
had distributed

we
had distributed

you
had distributed

they
had distributed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been distributing

you
had been distributing

he/she/it
had been distributing

we
had been distributing

you
had been distributing

they
had been distributing

Tương lại đơn

I
will distribute

you
will distribute

he/she/it
will distribute

we
will distribute

you
will distribute

they
will distribute

Tương lại tiếp diễn

I
will be distributing

you
will be distributing

he/she/it
will be distributing

we
will be distributing

you
will be distributing

they
will be distributing

Tương lại hoàn thành

I
will have distributed

you
will have distributed

he/she/it
will have distributed

we
will have distributed

you
will have distributed

they
will have distributed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been distributing

you
will have been distributing

he/she/it
will have been distributing

we
will have been distributing

you
will have been distributing

they
will have been distributing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.