Distress

Chia đông từ “distress” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ distress. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to distress

Quá khứ đơn
  • distressed

Quá khứ phân từ
  • distressed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
distress

you
distress

he/she/it
distresses

we
distress

you
distress

they
distress

Thì hiện tại continuous

I
am distressing

you
are distressing

he/she/it
is distressing

we
are distressing

you
are distressing

they
are distressing

Quá khứ đơn

I
distressed

you
distressed

he/she/it
distressed

we
distressed

you
distressed

they
distressed

Quá khứ tiếp diễn

I
was distressing

you
were distressing

he/she/it
was distressing

we
were distressing

you
were distressing

they
were distressing

Hiện tại hoàn thành

I
have distressed

you
have distressed

he/she/it
has distressed

we
have distressed

you
have distressed

they
have distressed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been distressing

you
have been distressing

he/she/it
has been distressing

we
have been distressing

you
have been distressing

they
have been distressing

Quá khứ hoàn thành

I
had distressed

you
had distressed

he/she/it
had distressed

we
had distressed

you
had distressed

they
had distressed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been distressing

you
had been distressing

he/she/it
had been distressing

we
had been distressing

you
had been distressing

they
had been distressing

Tương lại đơn

I
will distress

you
will distress

he/she/it
will distress

we
will distress

you
will distress

they
will distress

Tương lại tiếp diễn

I
will be distressing

you
will be distressing

he/she/it
will be distressing

we
will be distressing

you
will be distressing

they
will be distressing

Tương lại hoàn thành

I
will have distressed

you
will have distressed

he/she/it
will have distressed

we
will have distressed

you
will have distressed

they
will have distressed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been distressing

you
will have been distressing

he/she/it
will have been distressing

we
will have been distressing

you
will have been distressing

they
will have been distressing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.