Dissipate

Chia đông từ “dissipate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dissipate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dissipate

Quá khứ đơn
  • dissipated

Quá khứ phân từ
  • dissipated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dissipate

you
dissipate

he/she/it
dissipates

we
dissipate

you
dissipate

they
dissipate

Thì hiện tại continuous

I
am dissipating

you
are dissipating

he/she/it
is dissipating

we
are dissipating

you
are dissipating

they
are dissipating

Quá khứ đơn

I
dissipated

you
dissipated

he/she/it
dissipated

we
dissipated

you
dissipated

they
dissipated

Quá khứ tiếp diễn

I
was dissipating

you
were dissipating

he/she/it
was dissipating

we
were dissipating

you
were dissipating

they
were dissipating

Hiện tại hoàn thành

I
have dissipated

you
have dissipated

he/she/it
has dissipated

we
have dissipated

you
have dissipated

they
have dissipated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dissipating

you
have been dissipating

he/she/it
has been dissipating

we
have been dissipating

you
have been dissipating

they
have been dissipating

Quá khứ hoàn thành

I
had dissipated

you
had dissipated

he/she/it
had dissipated

we
had dissipated

you
had dissipated

they
had dissipated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dissipating

you
had been dissipating

he/she/it
had been dissipating

we
had been dissipating

you
had been dissipating

they
had been dissipating

Tương lại đơn

I
will dissipate

you
will dissipate

he/she/it
will dissipate

we
will dissipate

you
will dissipate

they
will dissipate

Tương lại tiếp diễn

I
will be dissipating

you
will be dissipating

he/she/it
will be dissipating

we
will be dissipating

you
will be dissipating

they
will be dissipating

Tương lại hoàn thành

I
will have dissipated

you
will have dissipated

he/she/it
will have dissipated

we
will have dissipated

you
will have dissipated

they
will have dissipated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dissipating

you
will have been dissipating

he/she/it
will have been dissipating

we
will have been dissipating

you
will have been dissipating

they
will have been dissipating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.