Dissatisfy

Chia đông từ “dissatisfy” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dissatisfy. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dissatisfy

Quá khứ đơn
  • dissatisfied

Quá khứ phân từ
  • dissatisfied

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dissatisfy

you
dissatisfy

he/she/it
dissatisfies

we
dissatisfy

you
dissatisfy

they
dissatisfy

Thì hiện tại continuous

I
am dissatisfying

you
are dissatisfying

he/she/it
is dissatisfying

we
are dissatisfying

you
are dissatisfying

they
are dissatisfying

Quá khứ đơn

I
dissatisfied

you
dissatisfied

he/she/it
dissatisfied

we
dissatisfied

you
dissatisfied

they
dissatisfied

Quá khứ tiếp diễn

I
was dissatisfying

you
were dissatisfying

he/she/it
was dissatisfying

we
were dissatisfying

you
were dissatisfying

they
were dissatisfying

Hiện tại hoàn thành

I
have dissatisfied

you
have dissatisfied

he/she/it
has dissatisfied

we
have dissatisfied

you
have dissatisfied

they
have dissatisfied

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dissatisfying

you
have been dissatisfying

he/she/it
has been dissatisfying

we
have been dissatisfying

you
have been dissatisfying

they
have been dissatisfying

Quá khứ hoàn thành

I
had dissatisfied

you
had dissatisfied

he/she/it
had dissatisfied

we
had dissatisfied

you
had dissatisfied

they
had dissatisfied

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dissatisfying

you
had been dissatisfying

he/she/it
had been dissatisfying

we
had been dissatisfying

you
had been dissatisfying

they
had been dissatisfying

Tương lại đơn

I
will dissatisfy

you
will dissatisfy

he/she/it
will dissatisfy

we
will dissatisfy

you
will dissatisfy

they
will dissatisfy

Tương lại tiếp diễn

I
will be dissatisfying

you
will be dissatisfying

he/she/it
will be dissatisfying

we
will be dissatisfying

you
will be dissatisfying

they
will be dissatisfying

Tương lại hoàn thành

I
will have dissatisfied

you
will have dissatisfied

he/she/it
will have dissatisfied

we
will have dissatisfied

you
will have dissatisfied

they
will have dissatisfied

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dissatisfying

you
will have been dissatisfying

he/she/it
will have been dissatisfying

we
will have been dissatisfying

you
will have been dissatisfying

they
will have been dissatisfying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.