Disrespect

Chia đông từ “disrespect” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ disrespect. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to disrespect

Quá khứ đơn
  • disrespected

Quá khứ phân từ
  • disrespected

Trần thuật

Thì hiện tại

I
disrespect

you
disrespect

he/she/it
disrespects

we
disrespect

you
disrespect

they
disrespect

Thì hiện tại continuous

I
am disrespecting

you
are disrespecting

he/she/it
is disrespecting

we
are disrespecting

you
are disrespecting

they
are disrespecting

Quá khứ đơn

I
disrespected

you
disrespected

he/she/it
disrespected

we
disrespected

you
disrespected

they
disrespected

Quá khứ tiếp diễn

I
was disrespecting

you
were disrespecting

he/she/it
was disrespecting

we
were disrespecting

you
were disrespecting

they
were disrespecting

Hiện tại hoàn thành

I
have disrespected

you
have disrespected

he/she/it
has disrespected

we
have disrespected

you
have disrespected

they
have disrespected

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disrespecting

you
have been disrespecting

he/she/it
has been disrespecting

we
have been disrespecting

you
have been disrespecting

they
have been disrespecting

Quá khứ hoàn thành

I
had disrespected

you
had disrespected

he/she/it
had disrespected

we
had disrespected

you
had disrespected

they
had disrespected

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disrespecting

you
had been disrespecting

he/she/it
had been disrespecting

we
had been disrespecting

you
had been disrespecting

they
had been disrespecting

Tương lại đơn

I
will disrespect

you
will disrespect

he/she/it
will disrespect

we
will disrespect

you
will disrespect

they
will disrespect

Tương lại tiếp diễn

I
will be disrespecting

you
will be disrespecting

he/she/it
will be disrespecting

we
will be disrespecting

you
will be disrespecting

they
will be disrespecting

Tương lại hoàn thành

I
will have disrespected

you
will have disrespected

he/she/it
will have disrespected

we
will have disrespected

you
will have disrespected

they
will have disrespected

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disrespecting

you
will have been disrespecting

he/she/it
will have been disrespecting

we
will have been disrespecting

you
will have been disrespecting

they
will have been disrespecting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.