Disregard

Chia đông từ “disregard” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ disregard. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to disregard

Quá khứ đơn
  • disregarded

Quá khứ phân từ
  • disregarded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
disregard

you
disregard

he/she/it
disregards

we
disregard

you
disregard

they
disregard

Thì hiện tại continuous

I
am disregarding

you
are disregarding

he/she/it
is disregarding

we
are disregarding

you
are disregarding

they
are disregarding

Quá khứ đơn

I
disregarded

you
disregarded

he/she/it
disregarded

we
disregarded

you
disregarded

they
disregarded

Quá khứ tiếp diễn

I
was disregarding

you
were disregarding

he/she/it
was disregarding

we
were disregarding

you
were disregarding

they
were disregarding

Hiện tại hoàn thành

I
have disregarded

you
have disregarded

he/she/it
has disregarded

we
have disregarded

you
have disregarded

they
have disregarded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disregarding

you
have been disregarding

he/she/it
has been disregarding

we
have been disregarding

you
have been disregarding

they
have been disregarding

Quá khứ hoàn thành

I
had disregarded

you
had disregarded

he/she/it
had disregarded

we
had disregarded

you
had disregarded

they
had disregarded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disregarding

you
had been disregarding

he/she/it
had been disregarding

we
had been disregarding

you
had been disregarding

they
had been disregarding

Tương lại đơn

I
will disregard

you
will disregard

he/she/it
will disregard

we
will disregard

you
will disregard

they
will disregard

Tương lại tiếp diễn

I
will be disregarding

you
will be disregarding

he/she/it
will be disregarding

we
will be disregarding

you
will be disregarding

they
will be disregarding

Tương lại hoàn thành

I
will have disregarded

you
will have disregarded

he/she/it
will have disregarded

we
will have disregarded

you
will have disregarded

they
will have disregarded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disregarding

you
will have been disregarding

he/she/it
will have been disregarding

we
will have been disregarding

you
will have been disregarding

they
will have been disregarding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.