Disprove

Chia đông từ “disprove” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ disprove. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to disprove

Quá khứ đơn
  • disproved

Quá khứ phân từ
  • disproved

Trần thuật

Thì hiện tại

I
disprove

you
disprove

he/she/it
disproves

we
disprove

you
disprove

they
disprove

Thì hiện tại continuous

I
am disproving

you
are disproving

he/she/it
is disproving

we
are disproving

you
are disproving

they
are disproving

Quá khứ đơn

I
disproved

you
disproved

he/she/it
disproved

we
disproved

you
disproved

they
disproved

Quá khứ tiếp diễn

I
was disproving

you
were disproving

he/she/it
was disproving

we
were disproving

you
were disproving

they
were disproving

Hiện tại hoàn thành

I
have disproved

you
have disproved

he/she/it
has disproved

we
have disproved

you
have disproved

they
have disproved

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disproving

you
have been disproving

he/she/it
has been disproving

we
have been disproving

you
have been disproving

they
have been disproving

Quá khứ hoàn thành

I
had disproved

you
had disproved

he/she/it
had disproved

we
had disproved

you
had disproved

they
had disproved

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disproving

you
had been disproving

he/she/it
had been disproving

we
had been disproving

you
had been disproving

they
had been disproving

Tương lại đơn

I
will disprove

you
will disprove

he/she/it
will disprove

we
will disprove

you
will disprove

they
will disprove

Tương lại tiếp diễn

I
will be disproving

you
will be disproving

he/she/it
will be disproving

we
will be disproving

you
will be disproving

they
will be disproving

Tương lại hoàn thành

I
will have disproved

you
will have disproved

he/she/it
will have disproved

we
will have disproved

you
will have disproved

they
will have disproved

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disproving

you
will have been disproving

he/she/it
will have been disproving

we
will have been disproving

you
will have been disproving

they
will have been disproving

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.