Displease

Chia đông từ “displease” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ displease. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to displease

Quá khứ đơn
  • displeased

Quá khứ phân từ
  • displeased

Trần thuật

Thì hiện tại

I
displease

you
displease

he/she/it
displeases

we
displease

you
displease

they
displease

Thì hiện tại continuous

I
am displeasing

you
are displeasing

he/she/it
is displeasing

we
are displeasing

you
are displeasing

they
are displeasing

Quá khứ đơn

I
displeased

you
displeased

he/she/it
displeased

we
displeased

you
displeased

they
displeased

Quá khứ tiếp diễn

I
was displeasing

you
were displeasing

he/she/it
was displeasing

we
were displeasing

you
were displeasing

they
were displeasing

Hiện tại hoàn thành

I
have displeased

you
have displeased

he/she/it
has displeased

we
have displeased

you
have displeased

they
have displeased

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been displeasing

you
have been displeasing

he/she/it
has been displeasing

we
have been displeasing

you
have been displeasing

they
have been displeasing

Quá khứ hoàn thành

I
had displeased

you
had displeased

he/she/it
had displeased

we
had displeased

you
had displeased

they
had displeased

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been displeasing

you
had been displeasing

he/she/it
had been displeasing

we
had been displeasing

you
had been displeasing

they
had been displeasing

Tương lại đơn

I
will displease

you
will displease

he/she/it
will displease

we
will displease

you
will displease

they
will displease

Tương lại tiếp diễn

I
will be displeasing

you
will be displeasing

he/she/it
will be displeasing

we
will be displeasing

you
will be displeasing

they
will be displeasing

Tương lại hoàn thành

I
will have displeased

you
will have displeased

he/she/it
will have displeased

we
will have displeased

you
will have displeased

they
will have displeased

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been displeasing

you
will have been displeasing

he/she/it
will have been displeasing

we
will have been displeasing

you
will have been displeasing

they
will have been displeasing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.