Display

Chia đông từ “display” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ display. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to display

Quá khứ đơn
  • displayed

Quá khứ phân từ
  • displayed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
display

you
display

he/she/it
displays

we
display

you
display

they
display

Thì hiện tại continuous

I
am displaying

you
are displaying

he/she/it
is displaying

we
are displaying

you
are displaying

they
are displaying

Quá khứ đơn

I
displayed

you
displayed

he/she/it
displayed

we
displayed

you
displayed

they
displayed

Quá khứ tiếp diễn

I
was displaying

you
were displaying

he/she/it
was displaying

we
were displaying

you
were displaying

they
were displaying

Hiện tại hoàn thành

I
have displayed

you
have displayed

he/she/it
has displayed

we
have displayed

you
have displayed

they
have displayed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been displaying

you
have been displaying

he/she/it
has been displaying

we
have been displaying

you
have been displaying

they
have been displaying

Quá khứ hoàn thành

I
had displayed

you
had displayed

he/she/it
had displayed

we
had displayed

you
had displayed

they
had displayed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been displaying

you
had been displaying

he/she/it
had been displaying

we
had been displaying

you
had been displaying

they
had been displaying

Tương lại đơn

I
will display

you
will display

he/she/it
will display

we
will display

you
will display

they
will display

Tương lại tiếp diễn

I
will be displaying

you
will be displaying

he/she/it
will be displaying

we
will be displaying

you
will be displaying

they
will be displaying

Tương lại hoàn thành

I
will have displayed

you
will have displayed

he/she/it
will have displayed

we
will have displayed

you
will have displayed

they
will have displayed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been displaying

you
will have been displaying

he/she/it
will have been displaying

we
will have been displaying

you
will have been displaying

they
will have been displaying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.