Dispatch

Chia đông từ “dispatch” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dispatch. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dispatch

Quá khứ đơn
  • dispatched

Quá khứ phân từ
  • dispatched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dispatch

you
dispatch

he/she/it
dispatches

we
dispatch

you
dispatch

they
dispatch

Thì hiện tại continuous

I
am dispatching

you
are dispatching

he/she/it
is dispatching

we
are dispatching

you
are dispatching

they
are dispatching

Quá khứ đơn

I
dispatched

you
dispatched

he/she/it
dispatched

we
dispatched

you
dispatched

they
dispatched

Quá khứ tiếp diễn

I
was dispatching

you
were dispatching

he/she/it
was dispatching

we
were dispatching

you
were dispatching

they
were dispatching

Hiện tại hoàn thành

I
have dispatched

you
have dispatched

he/she/it
has dispatched

we
have dispatched

you
have dispatched

they
have dispatched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dispatching

you
have been dispatching

he/she/it
has been dispatching

we
have been dispatching

you
have been dispatching

they
have been dispatching

Quá khứ hoàn thành

I
had dispatched

you
had dispatched

he/she/it
had dispatched

we
had dispatched

you
had dispatched

they
had dispatched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dispatching

you
had been dispatching

he/she/it
had been dispatching

we
had been dispatching

you
had been dispatching

they
had been dispatching

Tương lại đơn

I
will dispatch

you
will dispatch

he/she/it
will dispatch

we
will dispatch

you
will dispatch

they
will dispatch

Tương lại tiếp diễn

I
will be dispatching

you
will be dispatching

he/she/it
will be dispatching

we
will be dispatching

you
will be dispatching

they
will be dispatching

Tương lại hoàn thành

I
will have dispatched

you
will have dispatched

he/she/it
will have dispatched

we
will have dispatched

you
will have dispatched

they
will have dispatched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dispatching

you
will have been dispatching

he/she/it
will have been dispatching

we
will have been dispatching

you
will have been dispatching

they
will have been dispatching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.