Disown

Chia đông từ “disown” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ disown. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to disown

Quá khứ đơn
  • disowned

Quá khứ phân từ
  • disowned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
disown

you
disown

he/she/it
disowns

we
disown

you
disown

they
disown

Thì hiện tại continuous

I
am disowning

you
are disowning

he/she/it
is disowning

we
are disowning

you
are disowning

they
are disowning

Quá khứ đơn

I
disowned

you
disowned

he/she/it
disowned

we
disowned

you
disowned

they
disowned

Quá khứ tiếp diễn

I
was disowning

you
were disowning

he/she/it
was disowning

we
were disowning

you
were disowning

they
were disowning

Hiện tại hoàn thành

I
have disowned

you
have disowned

he/she/it
has disowned

we
have disowned

you
have disowned

they
have disowned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disowning

you
have been disowning

he/she/it
has been disowning

we
have been disowning

you
have been disowning

they
have been disowning

Quá khứ hoàn thành

I
had disowned

you
had disowned

he/she/it
had disowned

we
had disowned

you
had disowned

they
had disowned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disowning

you
had been disowning

he/she/it
had been disowning

we
had been disowning

you
had been disowning

they
had been disowning

Tương lại đơn

I
will disown

you
will disown

he/she/it
will disown

we
will disown

you
will disown

they
will disown

Tương lại tiếp diễn

I
will be disowning

you
will be disowning

he/she/it
will be disowning

we
will be disowning

you
will be disowning

they
will be disowning

Tương lại hoàn thành

I
will have disowned

you
will have disowned

he/she/it
will have disowned

we
will have disowned

you
will have disowned

they
will have disowned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disowning

you
will have been disowning

he/she/it
will have been disowning

we
will have been disowning

you
will have been disowning

they
will have been disowning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.