Dismiss

Chia đông từ “dismiss” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dismiss. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dismiss

Quá khứ đơn
  • dismissed

Quá khứ phân từ
  • dismissed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dismiss

you
dismiss

he/she/it
dismisses

we
dismiss

you
dismiss

they
dismiss

Thì hiện tại continuous

I
am dismissing

you
are dismissing

he/she/it
is dismissing

we
are dismissing

you
are dismissing

they
are dismissing

Quá khứ đơn

I
dismissed

you
dismissed

he/she/it
dismissed

we
dismissed

you
dismissed

they
dismissed

Quá khứ tiếp diễn

I
was dismissing

you
were dismissing

he/she/it
was dismissing

we
were dismissing

you
were dismissing

they
were dismissing

Hiện tại hoàn thành

I
have dismissed

you
have dismissed

he/she/it
has dismissed

we
have dismissed

you
have dismissed

they
have dismissed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dismissing

you
have been dismissing

he/she/it
has been dismissing

we
have been dismissing

you
have been dismissing

they
have been dismissing

Quá khứ hoàn thành

I
had dismissed

you
had dismissed

he/she/it
had dismissed

we
had dismissed

you
had dismissed

they
had dismissed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dismissing

you
had been dismissing

he/she/it
had been dismissing

we
had been dismissing

you
had been dismissing

they
had been dismissing

Tương lại đơn

I
will dismiss

you
will dismiss

he/she/it
will dismiss

we
will dismiss

you
will dismiss

they
will dismiss

Tương lại tiếp diễn

I
will be dismissing

you
will be dismissing

he/she/it
will be dismissing

we
will be dismissing

you
will be dismissing

they
will be dismissing

Tương lại hoàn thành

I
will have dismissed

you
will have dismissed

he/she/it
will have dismissed

we
will have dismissed

you
will have dismissed

they
will have dismissed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dismissing

you
will have been dismissing

he/she/it
will have been dismissing

we
will have been dismissing

you
will have been dismissing

they
will have been dismissing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.