Dismantle

Chia đông từ “dismantle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dismantle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dismantle

Quá khứ đơn
  • dismantled

Quá khứ phân từ
  • dismantled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dismantle

you
dismantle

he/she/it
dismantles

we
dismantle

you
dismantle

they
dismantle

Thì hiện tại continuous

I
am dismantling

you
are dismantling

he/she/it
is dismantling

we
are dismantling

you
are dismantling

they
are dismantling

Quá khứ đơn

I
dismantled

you
dismantled

he/she/it
dismantled

we
dismantled

you
dismantled

they
dismantled

Quá khứ tiếp diễn

I
was dismantling

you
were dismantling

he/she/it
was dismantling

we
were dismantling

you
were dismantling

they
were dismantling

Hiện tại hoàn thành

I
have dismantled

you
have dismantled

he/she/it
has dismantled

we
have dismantled

you
have dismantled

they
have dismantled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dismantling

you
have been dismantling

he/she/it
has been dismantling

we
have been dismantling

you
have been dismantling

they
have been dismantling

Quá khứ hoàn thành

I
had dismantled

you
had dismantled

he/she/it
had dismantled

we
had dismantled

you
had dismantled

they
had dismantled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dismantling

you
had been dismantling

he/she/it
had been dismantling

we
had been dismantling

you
had been dismantling

they
had been dismantling

Tương lại đơn

I
will dismantle

you
will dismantle

he/she/it
will dismantle

we
will dismantle

you
will dismantle

they
will dismantle

Tương lại tiếp diễn

I
will be dismantling

you
will be dismantling

he/she/it
will be dismantling

we
will be dismantling

you
will be dismantling

they
will be dismantling

Tương lại hoàn thành

I
will have dismantled

you
will have dismantled

he/she/it
will have dismantled

we
will have dismantled

you
will have dismantled

they
will have dismantled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dismantling

you
will have been dismantling

he/she/it
will have been dismantling

we
will have been dismantling

you
will have been dismantling

they
will have been dismantling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.