Dislocate

Chia đông từ “dislocate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dislocate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dislocate

Quá khứ đơn
  • dislocated

Quá khứ phân từ
  • dislocated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dislocate

you
dislocate

he/she/it
dislocates

we
dislocate

you
dislocate

they
dislocate

Thì hiện tại continuous

I
am dislocating

you
are dislocating

he/she/it
is dislocating

we
are dislocating

you
are dislocating

they
are dislocating

Quá khứ đơn

I
dislocated

you
dislocated

he/she/it
dislocated

we
dislocated

you
dislocated

they
dislocated

Quá khứ tiếp diễn

I
was dislocating

you
were dislocating

he/she/it
was dislocating

we
were dislocating

you
were dislocating

they
were dislocating

Hiện tại hoàn thành

I
have dislocated

you
have dislocated

he/she/it
has dislocated

we
have dislocated

you
have dislocated

they
have dislocated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dislocating

you
have been dislocating

he/she/it
has been dislocating

we
have been dislocating

you
have been dislocating

they
have been dislocating

Quá khứ hoàn thành

I
had dislocated

you
had dislocated

he/she/it
had dislocated

we
had dislocated

you
had dislocated

they
had dislocated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dislocating

you
had been dislocating

he/she/it
had been dislocating

we
had been dislocating

you
had been dislocating

they
had been dislocating

Tương lại đơn

I
will dislocate

you
will dislocate

he/she/it
will dislocate

we
will dislocate

you
will dislocate

they
will dislocate

Tương lại tiếp diễn

I
will be dislocating

you
will be dislocating

he/she/it
will be dislocating

we
will be dislocating

you
will be dislocating

they
will be dislocating

Tương lại hoàn thành

I
will have dislocated

you
will have dislocated

he/she/it
will have dislocated

we
will have dislocated

you
will have dislocated

they
will have dislocated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dislocating

you
will have been dislocating

he/she/it
will have been dislocating

we
will have been dislocating

you
will have been dislocating

they
will have been dislocating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.