Disintegrate

Chia đông từ “disintegrate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ disintegrate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to disintegrate

Quá khứ đơn
  • disintegrated

Quá khứ phân từ
  • disintegrated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
disintegrate

you
disintegrate

he/she/it
disintegrates

we
disintegrate

you
disintegrate

they
disintegrate

Thì hiện tại continuous

I
am disintegrating

you
are disintegrating

he/she/it
is disintegrating

we
are disintegrating

you
are disintegrating

they
are disintegrating

Quá khứ đơn

I
disintegrated

you
disintegrated

he/she/it
disintegrated

we
disintegrated

you
disintegrated

they
disintegrated

Quá khứ tiếp diễn

I
was disintegrating

you
were disintegrating

he/she/it
was disintegrating

we
were disintegrating

you
were disintegrating

they
were disintegrating

Hiện tại hoàn thành

I
have disintegrated

you
have disintegrated

he/she/it
has disintegrated

we
have disintegrated

you
have disintegrated

they
have disintegrated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disintegrating

you
have been disintegrating

he/she/it
has been disintegrating

we
have been disintegrating

you
have been disintegrating

they
have been disintegrating

Quá khứ hoàn thành

I
had disintegrated

you
had disintegrated

he/she/it
had disintegrated

we
had disintegrated

you
had disintegrated

they
had disintegrated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disintegrating

you
had been disintegrating

he/she/it
had been disintegrating

we
had been disintegrating

you
had been disintegrating

they
had been disintegrating

Tương lại đơn

I
will disintegrate

you
will disintegrate

he/she/it
will disintegrate

we
will disintegrate

you
will disintegrate

they
will disintegrate

Tương lại tiếp diễn

I
will be disintegrating

you
will be disintegrating

he/she/it
will be disintegrating

we
will be disintegrating

you
will be disintegrating

they
will be disintegrating

Tương lại hoàn thành

I
will have disintegrated

you
will have disintegrated

he/she/it
will have disintegrated

we
will have disintegrated

you
will have disintegrated

they
will have disintegrated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disintegrating

you
will have been disintegrating

he/she/it
will have been disintegrating

we
will have been disintegrating

you
will have been disintegrating

they
will have been disintegrating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.