Disillusion

Chia đông từ “disillusion” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ disillusion. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to disillusion

Quá khứ đơn
  • disillusioned

Quá khứ phân từ
  • disillusioned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
disillusion

you
disillusion

he/she/it
disillusions

we
disillusion

you
disillusion

they
disillusion

Thì hiện tại continuous

I
am disillusioning

you
are disillusioning

he/she/it
is disillusioning

we
are disillusioning

you
are disillusioning

they
are disillusioning

Quá khứ đơn

I
disillusioned

you
disillusioned

he/she/it
disillusioned

we
disillusioned

you
disillusioned

they
disillusioned

Quá khứ tiếp diễn

I
was disillusioning

you
were disillusioning

he/she/it
was disillusioning

we
were disillusioning

you
were disillusioning

they
were disillusioning

Hiện tại hoàn thành

I
have disillusioned

you
have disillusioned

he/she/it
has disillusioned

we
have disillusioned

you
have disillusioned

they
have disillusioned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disillusioning

you
have been disillusioning

he/she/it
has been disillusioning

we
have been disillusioning

you
have been disillusioning

they
have been disillusioning

Quá khứ hoàn thành

I
had disillusioned

you
had disillusioned

he/she/it
had disillusioned

we
had disillusioned

you
had disillusioned

they
had disillusioned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disillusioning

you
had been disillusioning

he/she/it
had been disillusioning

we
had been disillusioning

you
had been disillusioning

they
had been disillusioning

Tương lại đơn

I
will disillusion

you
will disillusion

he/she/it
will disillusion

we
will disillusion

you
will disillusion

they
will disillusion

Tương lại tiếp diễn

I
will be disillusioning

you
will be disillusioning

he/she/it
will be disillusioning

we
will be disillusioning

you
will be disillusioning

they
will be disillusioning

Tương lại hoàn thành

I
will have disillusioned

you
will have disillusioned

he/she/it
will have disillusioned

we
will have disillusioned

you
will have disillusioned

they
will have disillusioned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disillusioning

you
will have been disillusioning

he/she/it
will have been disillusioning

we
will have been disillusioning

you
will have been disillusioning

they
will have been disillusioning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.