Dishevel

Chia đông từ “dishevel” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dishevel. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dishevel

Quá khứ đơn
  • disheveled

Quá khứ phân từ
  • disheveled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dishevel

you
dishevel

he/she/it
dishevels

we
dishevel

you
dishevel

they
dishevel

Thì hiện tại continuous

I
am disheveling

you
are disheveling

he/she/it
is disheveling

we
are disheveling

you
are disheveling

they
are disheveling

Quá khứ đơn

I
disheveled

you
disheveled

he/she/it
disheveled

we
disheveled

you
disheveled

they
disheveled

Quá khứ tiếp diễn

I
was disheveling

you
were disheveling

he/she/it
was disheveling

we
were disheveling

you
were disheveling

they
were disheveling

Hiện tại hoàn thành

I
have disheveled

you
have disheveled

he/she/it
has disheveled

we
have disheveled

you
have disheveled

they
have disheveled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disheveling

you
have been disheveling

he/she/it
has been disheveling

we
have been disheveling

you
have been disheveling

they
have been disheveling

Quá khứ hoàn thành

I
had disheveled

you
had disheveled

he/she/it
had disheveled

we
had disheveled

you
had disheveled

they
had disheveled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disheveling

you
had been disheveling

he/she/it
had been disheveling

we
had been disheveling

you
had been disheveling

they
had been disheveling

Tương lại đơn

I
will dishevel

you
will dishevel

he/she/it
will dishevel

we
will dishevel

you
will dishevel

they
will dishevel

Tương lại tiếp diễn

I
will be disheveling

you
will be disheveling

he/she/it
will be disheveling

we
will be disheveling

you
will be disheveling

they
will be disheveling

Tương lại hoàn thành

I
will have disheveled

you
will have disheveled

he/she/it
will have disheveled

we
will have disheveled

you
will have disheveled

they
will have disheveled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disheveling

you
will have been disheveling

he/she/it
will have been disheveling

we
will have been disheveling

you
will have been disheveling

they
will have been disheveling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.