Disguise

Chia đông từ “disguise” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ disguise. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to disguise

Quá khứ đơn
  • disguised

Quá khứ phân từ
  • disguised

Trần thuật

Thì hiện tại

I
disguise

you
disguise

he/she/it
disguises

we
disguise

you
disguise

they
disguise

Thì hiện tại continuous

I
am disguising

you
are disguising

he/she/it
is disguising

we
are disguising

you
are disguising

they
are disguising

Quá khứ đơn

I
disguised

you
disguised

he/she/it
disguised

we
disguised

you
disguised

they
disguised

Quá khứ tiếp diễn

I
was disguising

you
were disguising

he/she/it
was disguising

we
were disguising

you
were disguising

they
were disguising

Hiện tại hoàn thành

I
have disguised

you
have disguised

he/she/it
has disguised

we
have disguised

you
have disguised

they
have disguised

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disguising

you
have been disguising

he/she/it
has been disguising

we
have been disguising

you
have been disguising

they
have been disguising

Quá khứ hoàn thành

I
had disguised

you
had disguised

he/she/it
had disguised

we
had disguised

you
had disguised

they
had disguised

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disguising

you
had been disguising

he/she/it
had been disguising

we
had been disguising

you
had been disguising

they
had been disguising

Tương lại đơn

I
will disguise

you
will disguise

he/she/it
will disguise

we
will disguise

you
will disguise

they
will disguise

Tương lại tiếp diễn

I
will be disguising

you
will be disguising

he/she/it
will be disguising

we
will be disguising

you
will be disguising

they
will be disguising

Tương lại hoàn thành

I
will have disguised

you
will have disguised

he/she/it
will have disguised

we
will have disguised

you
will have disguised

they
will have disguised

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disguising

you
will have been disguising

he/she/it
will have been disguising

we
will have been disguising

you
will have been disguising

they
will have been disguising

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.