Disgrace

Chia đông từ “disgrace” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ disgrace. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to disgrace

Quá khứ đơn
  • disgraced

Quá khứ phân từ
  • disgraced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
disgrace

you
disgrace

he/she/it
disgraces

we
disgrace

you
disgrace

they
disgrace

Thì hiện tại continuous

I
am disgracing

you
are disgracing

he/she/it
is disgracing

we
are disgracing

you
are disgracing

they
are disgracing

Quá khứ đơn

I
disgraced

you
disgraced

he/she/it
disgraced

we
disgraced

you
disgraced

they
disgraced

Quá khứ tiếp diễn

I
was disgracing

you
were disgracing

he/she/it
was disgracing

we
were disgracing

you
were disgracing

they
were disgracing

Hiện tại hoàn thành

I
have disgraced

you
have disgraced

he/she/it
has disgraced

we
have disgraced

you
have disgraced

they
have disgraced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disgracing

you
have been disgracing

he/she/it
has been disgracing

we
have been disgracing

you
have been disgracing

they
have been disgracing

Quá khứ hoàn thành

I
had disgraced

you
had disgraced

he/she/it
had disgraced

we
had disgraced

you
had disgraced

they
had disgraced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disgracing

you
had been disgracing

he/she/it
had been disgracing

we
had been disgracing

you
had been disgracing

they
had been disgracing

Tương lại đơn

I
will disgrace

you
will disgrace

he/she/it
will disgrace

we
will disgrace

you
will disgrace

they
will disgrace

Tương lại tiếp diễn

I
will be disgracing

you
will be disgracing

he/she/it
will be disgracing

we
will be disgracing

you
will be disgracing

they
will be disgracing

Tương lại hoàn thành

I
will have disgraced

you
will have disgraced

he/she/it
will have disgraced

we
will have disgraced

you
will have disgraced

they
will have disgraced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disgracing

you
will have been disgracing

he/she/it
will have been disgracing

we
will have been disgracing

you
will have been disgracing

they
will have been disgracing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.