Disfigure

Chia đông từ “disfigure” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ disfigure. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to disfigure

Quá khứ đơn
  • disfigured

Quá khứ phân từ
  • disfigured

Trần thuật

Thì hiện tại

I
disfigure

you
disfigure

he/she/it
disfigures

we
disfigure

you
disfigure

they
disfigure

Thì hiện tại continuous

I
am disfiguring

you
are disfiguring

he/she/it
is disfiguring

we
are disfiguring

you
are disfiguring

they
are disfiguring

Quá khứ đơn

I
disfigured

you
disfigured

he/she/it
disfigured

we
disfigured

you
disfigured

they
disfigured

Quá khứ tiếp diễn

I
was disfiguring

you
were disfiguring

he/she/it
was disfiguring

we
were disfiguring

you
were disfiguring

they
were disfiguring

Hiện tại hoàn thành

I
have disfigured

you
have disfigured

he/she/it
has disfigured

we
have disfigured

you
have disfigured

they
have disfigured

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disfiguring

you
have been disfiguring

he/she/it
has been disfiguring

we
have been disfiguring

you
have been disfiguring

they
have been disfiguring

Quá khứ hoàn thành

I
had disfigured

you
had disfigured

he/she/it
had disfigured

we
had disfigured

you
had disfigured

they
had disfigured

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disfiguring

you
had been disfiguring

he/she/it
had been disfiguring

we
had been disfiguring

you
had been disfiguring

they
had been disfiguring

Tương lại đơn

I
will disfigure

you
will disfigure

he/she/it
will disfigure

we
will disfigure

you
will disfigure

they
will disfigure

Tương lại tiếp diễn

I
will be disfiguring

you
will be disfiguring

he/she/it
will be disfiguring

we
will be disfiguring

you
will be disfiguring

they
will be disfiguring

Tương lại hoàn thành

I
will have disfigured

you
will have disfigured

he/she/it
will have disfigured

we
will have disfigured

you
will have disfigured

they
will have disfigured

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disfiguring

you
will have been disfiguring

he/she/it
will have been disfiguring

we
will have been disfiguring

you
will have been disfiguring

they
will have been disfiguring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.