Discredit

Chia đông từ “discredit” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ discredit. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to discredit

Quá khứ đơn
  • discredited

Quá khứ phân từ
  • discredited

Trần thuật

Thì hiện tại

I
discredit

you
discredit

he/she/it
discredits

we
discredit

you
discredit

they
discredit

Thì hiện tại continuous

I
am discrediting

you
are discrediting

he/she/it
is discrediting

we
are discrediting

you
are discrediting

they
are discrediting

Quá khứ đơn

I
discredited

you
discredited

he/she/it
discredited

we
discredited

you
discredited

they
discredited

Quá khứ tiếp diễn

I
was discrediting

you
were discrediting

he/she/it
was discrediting

we
were discrediting

you
were discrediting

they
were discrediting

Hiện tại hoàn thành

I
have discredited

you
have discredited

he/she/it
has discredited

we
have discredited

you
have discredited

they
have discredited

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been discrediting

you
have been discrediting

he/she/it
has been discrediting

we
have been discrediting

you
have been discrediting

they
have been discrediting

Quá khứ hoàn thành

I
had discredited

you
had discredited

he/she/it
had discredited

we
had discredited

you
had discredited

they
had discredited

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been discrediting

you
had been discrediting

he/she/it
had been discrediting

we
had been discrediting

you
had been discrediting

they
had been discrediting

Tương lại đơn

I
will discredit

you
will discredit

he/she/it
will discredit

we
will discredit

you
will discredit

they
will discredit

Tương lại tiếp diễn

I
will be discrediting

you
will be discrediting

he/she/it
will be discrediting

we
will be discrediting

you
will be discrediting

they
will be discrediting

Tương lại hoàn thành

I
will have discredited

you
will have discredited

he/she/it
will have discredited

we
will have discredited

you
will have discredited

they
will have discredited

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been discrediting

you
will have been discrediting

he/she/it
will have been discrediting

we
will have been discrediting

you
will have been discrediting

they
will have been discrediting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.