Disconcert

Chia đông từ “disconcert” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ disconcert. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to disconcert

Quá khứ đơn
  • disconcerted

Quá khứ phân từ
  • disconcerted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
disconcert

you
disconcert

he/she/it
disconcerts

we
disconcert

you
disconcert

they
disconcert

Thì hiện tại continuous

I
am disconcerting

you
are disconcerting

he/she/it
is disconcerting

we
are disconcerting

you
are disconcerting

they
are disconcerting

Quá khứ đơn

I
disconcerted

you
disconcerted

he/she/it
disconcerted

we
disconcerted

you
disconcerted

they
disconcerted

Quá khứ tiếp diễn

I
was disconcerting

you
were disconcerting

he/she/it
was disconcerting

we
were disconcerting

you
were disconcerting

they
were disconcerting

Hiện tại hoàn thành

I
have disconcerted

you
have disconcerted

he/she/it
has disconcerted

we
have disconcerted

you
have disconcerted

they
have disconcerted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disconcerting

you
have been disconcerting

he/she/it
has been disconcerting

we
have been disconcerting

you
have been disconcerting

they
have been disconcerting

Quá khứ hoàn thành

I
had disconcerted

you
had disconcerted

he/she/it
had disconcerted

we
had disconcerted

you
had disconcerted

they
had disconcerted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disconcerting

you
had been disconcerting

he/she/it
had been disconcerting

we
had been disconcerting

you
had been disconcerting

they
had been disconcerting

Tương lại đơn

I
will disconcert

you
will disconcert

he/she/it
will disconcert

we
will disconcert

you
will disconcert

they
will disconcert

Tương lại tiếp diễn

I
will be disconcerting

you
will be disconcerting

he/she/it
will be disconcerting

we
will be disconcerting

you
will be disconcerting

they
will be disconcerting

Tương lại hoàn thành

I
will have disconcerted

you
will have disconcerted

he/she/it
will have disconcerted

we
will have disconcerted

you
will have disconcerted

they
will have disconcerted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disconcerting

you
will have been disconcerting

he/she/it
will have been disconcerting

we
will have been disconcerting

you
will have been disconcerting

they
will have been disconcerting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.