Disclose

Chia đông từ “disclose” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ disclose. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to disclose

Quá khứ đơn
  • disclosed

Quá khứ phân từ
  • disclosed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
disclose

you
disclose

he/she/it
discloses

we
disclose

you
disclose

they
disclose

Thì hiện tại continuous

I
am disclosing

you
are disclosing

he/she/it
is disclosing

we
are disclosing

you
are disclosing

they
are disclosing

Quá khứ đơn

I
disclosed

you
disclosed

he/she/it
disclosed

we
disclosed

you
disclosed

they
disclosed

Quá khứ tiếp diễn

I
was disclosing

you
were disclosing

he/she/it
was disclosing

we
were disclosing

you
were disclosing

they
were disclosing

Hiện tại hoàn thành

I
have disclosed

you
have disclosed

he/she/it
has disclosed

we
have disclosed

you
have disclosed

they
have disclosed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disclosing

you
have been disclosing

he/she/it
has been disclosing

we
have been disclosing

you
have been disclosing

they
have been disclosing

Quá khứ hoàn thành

I
had disclosed

you
had disclosed

he/she/it
had disclosed

we
had disclosed

you
had disclosed

they
had disclosed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disclosing

you
had been disclosing

he/she/it
had been disclosing

we
had been disclosing

you
had been disclosing

they
had been disclosing

Tương lại đơn

I
will disclose

you
will disclose

he/she/it
will disclose

we
will disclose

you
will disclose

they
will disclose

Tương lại tiếp diễn

I
will be disclosing

you
will be disclosing

he/she/it
will be disclosing

we
will be disclosing

you
will be disclosing

they
will be disclosing

Tương lại hoàn thành

I
will have disclosed

you
will have disclosed

he/she/it
will have disclosed

we
will have disclosed

you
will have disclosed

they
will have disclosed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disclosing

you
will have been disclosing

he/she/it
will have been disclosing

we
will have been disclosing

you
will have been disclosing

they
will have been disclosing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.