Discipline

Chia đông từ “discipline” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ discipline. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to discipline

Quá khứ đơn
  • disciplined

Quá khứ phân từ
  • disciplined

Trần thuật

Thì hiện tại

I
discipline

you
discipline

he/she/it
disciplines

we
discipline

you
discipline

they
discipline

Thì hiện tại continuous

I
am disciplining

you
are disciplining

he/she/it
is disciplining

we
are disciplining

you
are disciplining

they
are disciplining

Quá khứ đơn

I
disciplined

you
disciplined

he/she/it
disciplined

we
disciplined

you
disciplined

they
disciplined

Quá khứ tiếp diễn

I
was disciplining

you
were disciplining

he/she/it
was disciplining

we
were disciplining

you
were disciplining

they
were disciplining

Hiện tại hoàn thành

I
have disciplined

you
have disciplined

he/she/it
has disciplined

we
have disciplined

you
have disciplined

they
have disciplined

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disciplining

you
have been disciplining

he/she/it
has been disciplining

we
have been disciplining

you
have been disciplining

they
have been disciplining

Quá khứ hoàn thành

I
had disciplined

you
had disciplined

he/she/it
had disciplined

we
had disciplined

you
had disciplined

they
had disciplined

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disciplining

you
had been disciplining

he/she/it
had been disciplining

we
had been disciplining

you
had been disciplining

they
had been disciplining

Tương lại đơn

I
will discipline

you
will discipline

he/she/it
will discipline

we
will discipline

you
will discipline

they
will discipline

Tương lại tiếp diễn

I
will be disciplining

you
will be disciplining

he/she/it
will be disciplining

we
will be disciplining

you
will be disciplining

they
will be disciplining

Tương lại hoàn thành

I
will have disciplined

you
will have disciplined

he/she/it
will have disciplined

we
will have disciplined

you
will have disciplined

they
will have disciplined

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disciplining

you
will have been disciplining

he/she/it
will have been disciplining

we
will have been disciplining

you
will have been disciplining

they
will have been disciplining

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.