Discharge

Chia đông từ “discharge” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ discharge. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to discharge

Quá khứ đơn
  • discharged

Quá khứ phân từ
  • discharged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
discharge

you
discharge

he/she/it
discharges

we
discharge

you
discharge

they
discharge

Thì hiện tại continuous

I
am discharging

you
are discharging

he/she/it
is discharging

we
are discharging

you
are discharging

they
are discharging

Quá khứ đơn

I
discharged

you
discharged

he/she/it
discharged

we
discharged

you
discharged

they
discharged

Quá khứ tiếp diễn

I
was discharging

you
were discharging

he/she/it
was discharging

we
were discharging

you
were discharging

they
were discharging

Hiện tại hoàn thành

I
have discharged

you
have discharged

he/she/it
has discharged

we
have discharged

you
have discharged

they
have discharged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been discharging

you
have been discharging

he/she/it
has been discharging

we
have been discharging

you
have been discharging

they
have been discharging

Quá khứ hoàn thành

I
had discharged

you
had discharged

he/she/it
had discharged

we
had discharged

you
had discharged

they
had discharged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been discharging

you
had been discharging

he/she/it
had been discharging

we
had been discharging

you
had been discharging

they
had been discharging

Tương lại đơn

I
will discharge

you
will discharge

he/she/it
will discharge

we
will discharge

you
will discharge

they
will discharge

Tương lại tiếp diễn

I
will be discharging

you
will be discharging

he/she/it
will be discharging

we
will be discharging

you
will be discharging

they
will be discharging

Tương lại hoàn thành

I
will have discharged

you
will have discharged

he/she/it
will have discharged

we
will have discharged

you
will have discharged

they
will have discharged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been discharging

you
will have been discharging

he/she/it
will have been discharging

we
will have been discharging

you
will have been discharging

they
will have been discharging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.