Discern

Chia đông từ “discern” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ discern. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to discern

Quá khứ đơn
  • discerned

Quá khứ phân từ
  • discerned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
discern

you
discern

he/she/it
discerns

we
discern

you
discern

they
discern

Thì hiện tại continuous

I
am discerning

you
are discerning

he/she/it
is discerning

we
are discerning

you
are discerning

they
are discerning

Quá khứ đơn

I
discerned

you
discerned

he/she/it
discerned

we
discerned

you
discerned

they
discerned

Quá khứ tiếp diễn

I
was discerning

you
were discerning

he/she/it
was discerning

we
were discerning

you
were discerning

they
were discerning

Hiện tại hoàn thành

I
have discerned

you
have discerned

he/she/it
has discerned

we
have discerned

you
have discerned

they
have discerned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been discerning

you
have been discerning

he/she/it
has been discerning

we
have been discerning

you
have been discerning

they
have been discerning

Quá khứ hoàn thành

I
had discerned

you
had discerned

he/she/it
had discerned

we
had discerned

you
had discerned

they
had discerned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been discerning

you
had been discerning

he/she/it
had been discerning

we
had been discerning

you
had been discerning

they
had been discerning

Tương lại đơn

I
will discern

you
will discern

he/she/it
will discern

we
will discern

you
will discern

they
will discern

Tương lại tiếp diễn

I
will be discerning

you
will be discerning

he/she/it
will be discerning

we
will be discerning

you
will be discerning

they
will be discerning

Tương lại hoàn thành

I
will have discerned

you
will have discerned

he/she/it
will have discerned

we
will have discerned

you
will have discerned

they
will have discerned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been discerning

you
will have been discerning

he/she/it
will have been discerning

we
will have been discerning

you
will have been discerning

they
will have been discerning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.