Disarm

Chia đông từ “disarm” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ disarm. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to disarm

Quá khứ đơn
  • disarmed

Quá khứ phân từ
  • disarmed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
disarm

you
disarm

he/she/it
disarms

we
disarm

you
disarm

they
disarm

Thì hiện tại continuous

I
am disarming

you
are disarming

he/she/it
is disarming

we
are disarming

you
are disarming

they
are disarming

Quá khứ đơn

I
disarmed

you
disarmed

he/she/it
disarmed

we
disarmed

you
disarmed

they
disarmed

Quá khứ tiếp diễn

I
was disarming

you
were disarming

he/she/it
was disarming

we
were disarming

you
were disarming

they
were disarming

Hiện tại hoàn thành

I
have disarmed

you
have disarmed

he/she/it
has disarmed

we
have disarmed

you
have disarmed

they
have disarmed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disarming

you
have been disarming

he/she/it
has been disarming

we
have been disarming

you
have been disarming

they
have been disarming

Quá khứ hoàn thành

I
had disarmed

you
had disarmed

he/she/it
had disarmed

we
had disarmed

you
had disarmed

they
had disarmed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disarming

you
had been disarming

he/she/it
had been disarming

we
had been disarming

you
had been disarming

they
had been disarming

Tương lại đơn

I
will disarm

you
will disarm

he/she/it
will disarm

we
will disarm

you
will disarm

they
will disarm

Tương lại tiếp diễn

I
will be disarming

you
will be disarming

he/she/it
will be disarming

we
will be disarming

you
will be disarming

they
will be disarming

Tương lại hoàn thành

I
will have disarmed

you
will have disarmed

he/she/it
will have disarmed

we
will have disarmed

you
will have disarmed

they
will have disarmed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disarming

you
will have been disarming

he/she/it
will have been disarming

we
will have been disarming

you
will have been disarming

they
will have been disarming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.