Disappoint

Chia đông từ “disappoint” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ disappoint. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to disappoint

Quá khứ đơn
  • disappointed

Quá khứ phân từ
  • disappointed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
disappoint

you
disappoint

he/she/it
disappoints

we
disappoint

you
disappoint

they
disappoint

Thì hiện tại continuous

I
am disappointing

you
are disappointing

he/she/it
is disappointing

we
are disappointing

you
are disappointing

they
are disappointing

Quá khứ đơn

I
disappointed

you
disappointed

he/she/it
disappointed

we
disappointed

you
disappointed

they
disappointed

Quá khứ tiếp diễn

I
was disappointing

you
were disappointing

he/she/it
was disappointing

we
were disappointing

you
were disappointing

they
were disappointing

Hiện tại hoàn thành

I
have disappointed

you
have disappointed

he/she/it
has disappointed

we
have disappointed

you
have disappointed

they
have disappointed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disappointing

you
have been disappointing

he/she/it
has been disappointing

we
have been disappointing

you
have been disappointing

they
have been disappointing

Quá khứ hoàn thành

I
had disappointed

you
had disappointed

he/she/it
had disappointed

we
had disappointed

you
had disappointed

they
had disappointed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disappointing

you
had been disappointing

he/she/it
had been disappointing

we
had been disappointing

you
had been disappointing

they
had been disappointing

Tương lại đơn

I
will disappoint

you
will disappoint

he/she/it
will disappoint

we
will disappoint

you
will disappoint

they
will disappoint

Tương lại tiếp diễn

I
will be disappointing

you
will be disappointing

he/she/it
will be disappointing

we
will be disappointing

you
will be disappointing

they
will be disappointing

Tương lại hoàn thành

I
will have disappointed

you
will have disappointed

he/she/it
will have disappointed

we
will have disappointed

you
will have disappointed

they
will have disappointed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disappointing

you
will have been disappointing

he/she/it
will have been disappointing

we
will have been disappointing

you
will have been disappointing

they
will have been disappointing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.