Disagree

Chia đông từ “disagree” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ disagree. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to disagree

Quá khứ đơn
  • disagreed

Quá khứ phân từ
  • disagreed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
disagree

you
disagree

he/she/it
disagrees

we
disagree

you
disagree

they
disagree

Thì hiện tại continuous

I
am disagreeing

you
are disagreeing

he/she/it
is disagreeing

we
are disagreeing

you
are disagreeing

they
are disagreeing

Quá khứ đơn

I
disagreed

you
disagreed

he/she/it
disagreed

we
disagreed

you
disagreed

they
disagreed

Quá khứ tiếp diễn

I
was disagreeing

you
were disagreeing

he/she/it
was disagreeing

we
were disagreeing

you
were disagreeing

they
were disagreeing

Hiện tại hoàn thành

I
have disagreed

you
have disagreed

he/she/it
has disagreed

we
have disagreed

you
have disagreed

they
have disagreed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been disagreeing

you
have been disagreeing

he/she/it
has been disagreeing

we
have been disagreeing

you
have been disagreeing

they
have been disagreeing

Quá khứ hoàn thành

I
had disagreed

you
had disagreed

he/she/it
had disagreed

we
had disagreed

you
had disagreed

they
had disagreed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been disagreeing

you
had been disagreeing

he/she/it
had been disagreeing

we
had been disagreeing

you
had been disagreeing

they
had been disagreeing

Tương lại đơn

I
will disagree

you
will disagree

he/she/it
will disagree

we
will disagree

you
will disagree

they
will disagree

Tương lại tiếp diễn

I
will be disagreeing

you
will be disagreeing

he/she/it
will be disagreeing

we
will be disagreeing

you
will be disagreeing

they
will be disagreeing

Tương lại hoàn thành

I
will have disagreed

you
will have disagreed

he/she/it
will have disagreed

we
will have disagreed

you
will have disagreed

they
will have disagreed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been disagreeing

you
will have been disagreeing

he/she/it
will have been disagreeing

we
will have been disagreeing

you
will have been disagreeing

they
will have been disagreeing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.