Direct

Chia đông từ “direct” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ direct. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to direct

Quá khứ đơn
  • directed

Quá khứ phân từ
  • directed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
direct

you
direct

he/she/it
directs

we
direct

you
direct

they
direct

Thì hiện tại continuous

I
am directing

you
are directing

he/she/it
is directing

we
are directing

you
are directing

they
are directing

Quá khứ đơn

I
directed

you
directed

he/she/it
directed

we
directed

you
directed

they
directed

Quá khứ tiếp diễn

I
was directing

you
were directing

he/she/it
was directing

we
were directing

you
were directing

they
were directing

Hiện tại hoàn thành

I
have directed

you
have directed

he/she/it
has directed

we
have directed

you
have directed

they
have directed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been directing

you
have been directing

he/she/it
has been directing

we
have been directing

you
have been directing

they
have been directing

Quá khứ hoàn thành

I
had directed

you
had directed

he/she/it
had directed

we
had directed

you
had directed

they
had directed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been directing

you
had been directing

he/she/it
had been directing

we
had been directing

you
had been directing

they
had been directing

Tương lại đơn

I
will direct

you
will direct

he/she/it
will direct

we
will direct

you
will direct

they
will direct

Tương lại tiếp diễn

I
will be directing

you
will be directing

he/she/it
will be directing

we
will be directing

you
will be directing

they
will be directing

Tương lại hoàn thành

I
will have directed

you
will have directed

he/she/it
will have directed

we
will have directed

you
will have directed

they
will have directed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been directing

you
will have been directing

he/she/it
will have been directing

we
will have been directing

you
will have been directing

they
will have been directing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.