Dip

Chia đông từ “dip” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dip. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dip

Quá khứ đơn
  • dipped

Quá khứ phân từ
  • dipped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dip

you
dip

he/she/it
dips

we
dip

you
dip

they
dip

Thì hiện tại continuous

I
am dipping

you
are dipping

he/she/it
is dipping

we
are dipping

you
are dipping

they
are dipping

Quá khứ đơn

I
dipped

you
dipped

he/she/it
dipped

we
dipped

you
dipped

they
dipped

Quá khứ tiếp diễn

I
was dipping

you
were dipping

he/she/it
was dipping

we
were dipping

you
were dipping

they
were dipping

Hiện tại hoàn thành

I
have dipped

you
have dipped

he/she/it
has dipped

we
have dipped

you
have dipped

they
have dipped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dipping

you
have been dipping

he/she/it
has been dipping

we
have been dipping

you
have been dipping

they
have been dipping

Quá khứ hoàn thành

I
had dipped

you
had dipped

he/she/it
had dipped

we
had dipped

you
had dipped

they
had dipped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dipping

you
had been dipping

he/she/it
had been dipping

we
had been dipping

you
had been dipping

they
had been dipping

Tương lại đơn

I
will dip

you
will dip

he/she/it
will dip

we
will dip

you
will dip

they
will dip

Tương lại tiếp diễn

I
will be dipping

you
will be dipping

he/she/it
will be dipping

we
will be dipping

you
will be dipping

they
will be dipping

Tương lại hoàn thành

I
will have dipped

you
will have dipped

he/she/it
will have dipped

we
will have dipped

you
will have dipped

they
will have dipped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dipping

you
will have been dipping

he/she/it
will have been dipping

we
will have been dipping

you
will have been dipping

they
will have been dipping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.