Dine

Chia đông từ “dine” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dine. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dine

Quá khứ đơn
  • dined

Quá khứ phân từ
  • dined

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dine

you
dine

he/she/it
dines

we
dine

you
dine

they
dine

Thì hiện tại continuous

I
am dining

you
are dining

he/she/it
is dining

we
are dining

you
are dining

they
are dining

Quá khứ đơn

I
dined

you
dined

he/she/it
dined

we
dined

you
dined

they
dined

Quá khứ tiếp diễn

I
was dining

you
were dining

he/she/it
was dining

we
were dining

you
were dining

they
were dining

Hiện tại hoàn thành

I
have dined

you
have dined

he/she/it
has dined

we
have dined

you
have dined

they
have dined

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dining

you
have been dining

he/she/it
has been dining

we
have been dining

you
have been dining

they
have been dining

Quá khứ hoàn thành

I
had dined

you
had dined

he/she/it
had dined

we
had dined

you
had dined

they
had dined

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dining

you
had been dining

he/she/it
had been dining

we
had been dining

you
had been dining

they
had been dining

Tương lại đơn

I
will dine

you
will dine

he/she/it
will dine

we
will dine

you
will dine

they
will dine

Tương lại tiếp diễn

I
will be dining

you
will be dining

he/she/it
will be dining

we
will be dining

you
will be dining

they
will be dining

Tương lại hoàn thành

I
will have dined

you
will have dined

he/she/it
will have dined

we
will have dined

you
will have dined

they
will have dined

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dining

you
will have been dining

he/she/it
will have been dining

we
will have been dining

you
will have been dining

they
will have been dining

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.