Diminish

Chia đông từ “diminish” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ diminish. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to diminish

Quá khứ đơn
  • diminished

Quá khứ phân từ
  • diminished

Trần thuật

Thì hiện tại

I
diminish

you
diminish

he/she/it
diminishes

we
diminish

you
diminish

they
diminish

Thì hiện tại continuous

I
am diminishing

you
are diminishing

he/she/it
is diminishing

we
are diminishing

you
are diminishing

they
are diminishing

Quá khứ đơn

I
diminished

you
diminished

he/she/it
diminished

we
diminished

you
diminished

they
diminished

Quá khứ tiếp diễn

I
was diminishing

you
were diminishing

he/she/it
was diminishing

we
were diminishing

you
were diminishing

they
were diminishing

Hiện tại hoàn thành

I
have diminished

you
have diminished

he/she/it
has diminished

we
have diminished

you
have diminished

they
have diminished

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been diminishing

you
have been diminishing

he/she/it
has been diminishing

we
have been diminishing

you
have been diminishing

they
have been diminishing

Quá khứ hoàn thành

I
had diminished

you
had diminished

he/she/it
had diminished

we
had diminished

you
had diminished

they
had diminished

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been diminishing

you
had been diminishing

he/she/it
had been diminishing

we
had been diminishing

you
had been diminishing

they
had been diminishing

Tương lại đơn

I
will diminish

you
will diminish

he/she/it
will diminish

we
will diminish

you
will diminish

they
will diminish

Tương lại tiếp diễn

I
will be diminishing

you
will be diminishing

he/she/it
will be diminishing

we
will be diminishing

you
will be diminishing

they
will be diminishing

Tương lại hoàn thành

I
will have diminished

you
will have diminished

he/she/it
will have diminished

we
will have diminished

you
will have diminished

they
will have diminished

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been diminishing

you
will have been diminishing

he/she/it
will have been diminishing

we
will have been diminishing

you
will have been diminishing

they
will have been diminishing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.