Dilute

Chia đông từ “dilute” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dilute. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dilute

Quá khứ đơn
  • diluted

Quá khứ phân từ
  • diluted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dilute

you
dilute

he/she/it
dilutes

we
dilute

you
dilute

they
dilute

Thì hiện tại continuous

I
am diluting

you
are diluting

he/she/it
is diluting

we
are diluting

you
are diluting

they
are diluting

Quá khứ đơn

I
diluted

you
diluted

he/she/it
diluted

we
diluted

you
diluted

they
diluted

Quá khứ tiếp diễn

I
was diluting

you
were diluting

he/she/it
was diluting

we
were diluting

you
were diluting

they
were diluting

Hiện tại hoàn thành

I
have diluted

you
have diluted

he/she/it
has diluted

we
have diluted

you
have diluted

they
have diluted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been diluting

you
have been diluting

he/she/it
has been diluting

we
have been diluting

you
have been diluting

they
have been diluting

Quá khứ hoàn thành

I
had diluted

you
had diluted

he/she/it
had diluted

we
had diluted

you
had diluted

they
had diluted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been diluting

you
had been diluting

he/she/it
had been diluting

we
had been diluting

you
had been diluting

they
had been diluting

Tương lại đơn

I
will dilute

you
will dilute

he/she/it
will dilute

we
will dilute

you
will dilute

they
will dilute

Tương lại tiếp diễn

I
will be diluting

you
will be diluting

he/she/it
will be diluting

we
will be diluting

you
will be diluting

they
will be diluting

Tương lại hoàn thành

I
will have diluted

you
will have diluted

he/she/it
will have diluted

we
will have diluted

you
will have diluted

they
will have diluted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been diluting

you
will have been diluting

he/she/it
will have been diluting

we
will have been diluting

you
will have been diluting

they
will have been diluting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.