Diffuse

Chia đông từ “diffuse” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ diffuse. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to diffuse

Quá khứ đơn
  • diffused

Quá khứ phân từ
  • diffused

Trần thuật

Thì hiện tại

I
diffuse

you
diffuse

he/she/it
diffuses

we
diffuse

you
diffuse

they
diffuse

Thì hiện tại continuous

I
am diffusing

you
are diffusing

he/she/it
is diffusing

we
are diffusing

you
are diffusing

they
are diffusing

Quá khứ đơn

I
diffused

you
diffused

he/she/it
diffused

we
diffused

you
diffused

they
diffused

Quá khứ tiếp diễn

I
was diffusing

you
were diffusing

he/she/it
was diffusing

we
were diffusing

you
were diffusing

they
were diffusing

Hiện tại hoàn thành

I
have diffused

you
have diffused

he/she/it
has diffused

we
have diffused

you
have diffused

they
have diffused

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been diffusing

you
have been diffusing

he/she/it
has been diffusing

we
have been diffusing

you
have been diffusing

they
have been diffusing

Quá khứ hoàn thành

I
had diffused

you
had diffused

he/she/it
had diffused

we
had diffused

you
had diffused

they
had diffused

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been diffusing

you
had been diffusing

he/she/it
had been diffusing

we
had been diffusing

you
had been diffusing

they
had been diffusing

Tương lại đơn

I
will diffuse

you
will diffuse

he/she/it
will diffuse

we
will diffuse

you
will diffuse

they
will diffuse

Tương lại tiếp diễn

I
will be diffusing

you
will be diffusing

he/she/it
will be diffusing

we
will be diffusing

you
will be diffusing

they
will be diffusing

Tương lại hoàn thành

I
will have diffused

you
will have diffused

he/she/it
will have diffused

we
will have diffused

you
will have diffused

they
will have diffused

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been diffusing

you
will have been diffusing

he/she/it
will have been diffusing

we
will have been diffusing

you
will have been diffusing

they
will have been diffusing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.