Dictate

Chia đông từ “dictate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dictate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dictate

Quá khứ đơn
  • dictated

Quá khứ phân từ
  • dictated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dictate

you
dictate

he/she/it
dictates

we
dictate

you
dictate

they
dictate

Thì hiện tại continuous

I
am dictating

you
are dictating

he/she/it
is dictating

we
are dictating

you
are dictating

they
are dictating

Quá khứ đơn

I
dictated

you
dictated

he/she/it
dictated

we
dictated

you
dictated

they
dictated

Quá khứ tiếp diễn

I
was dictating

you
were dictating

he/she/it
was dictating

we
were dictating

you
were dictating

they
were dictating

Hiện tại hoàn thành

I
have dictated

you
have dictated

he/she/it
has dictated

we
have dictated

you
have dictated

they
have dictated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dictating

you
have been dictating

he/she/it
has been dictating

we
have been dictating

you
have been dictating

they
have been dictating

Quá khứ hoàn thành

I
had dictated

you
had dictated

he/she/it
had dictated

we
had dictated

you
had dictated

they
had dictated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dictating

you
had been dictating

he/she/it
had been dictating

we
had been dictating

you
had been dictating

they
had been dictating

Tương lại đơn

I
will dictate

you
will dictate

he/she/it
will dictate

we
will dictate

you
will dictate

they
will dictate

Tương lại tiếp diễn

I
will be dictating

you
will be dictating

he/she/it
will be dictating

we
will be dictating

you
will be dictating

they
will be dictating

Tương lại hoàn thành

I
will have dictated

you
will have dictated

he/she/it
will have dictated

we
will have dictated

you
will have dictated

they
will have dictated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dictating

you
will have been dictating

he/she/it
will have been dictating

we
will have been dictating

you
will have been dictating

they
will have been dictating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.