Diagnose

Chia đông từ “diagnose” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ diagnose. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to diagnose

Quá khứ đơn
  • diagnosed

Quá khứ phân từ
  • diagnosed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
diagnose

you
diagnose

he/she/it
diagnoses

we
diagnose

you
diagnose

they
diagnose

Thì hiện tại continuous

I
am diagnosing

you
are diagnosing

he/she/it
is diagnosing

we
are diagnosing

you
are diagnosing

they
are diagnosing

Quá khứ đơn

I
diagnosed

you
diagnosed

he/she/it
diagnosed

we
diagnosed

you
diagnosed

they
diagnosed

Quá khứ tiếp diễn

I
was diagnosing

you
were diagnosing

he/she/it
was diagnosing

we
were diagnosing

you
were diagnosing

they
were diagnosing

Hiện tại hoàn thành

I
have diagnosed

you
have diagnosed

he/she/it
has diagnosed

we
have diagnosed

you
have diagnosed

they
have diagnosed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been diagnosing

you
have been diagnosing

he/she/it
has been diagnosing

we
have been diagnosing

you
have been diagnosing

they
have been diagnosing

Quá khứ hoàn thành

I
had diagnosed

you
had diagnosed

he/she/it
had diagnosed

we
had diagnosed

you
had diagnosed

they
had diagnosed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been diagnosing

you
had been diagnosing

he/she/it
had been diagnosing

we
had been diagnosing

you
had been diagnosing

they
had been diagnosing

Tương lại đơn

I
will diagnose

you
will diagnose

he/she/it
will diagnose

we
will diagnose

you
will diagnose

they
will diagnose

Tương lại tiếp diễn

I
will be diagnosing

you
will be diagnosing

he/she/it
will be diagnosing

we
will be diagnosing

you
will be diagnosing

they
will be diagnosing

Tương lại hoàn thành

I
will have diagnosed

you
will have diagnosed

he/she/it
will have diagnosed

we
will have diagnosed

you
will have diagnosed

they
will have diagnosed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been diagnosing

you
will have been diagnosing

he/she/it
will have been diagnosing

we
will have been diagnosing

you
will have been diagnosing

they
will have been diagnosing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.