Devolve

Chia đông từ “devolve” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ devolve. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to devolve

Quá khứ đơn
  • devolved

Quá khứ phân từ
  • devolved

Trần thuật

Thì hiện tại

I
devolve

you
devolve

he/she/it
devolves

we
devolve

you
devolve

they
devolve

Thì hiện tại continuous

I
am devolving

you
are devolving

he/she/it
is devolving

we
are devolving

you
are devolving

they
are devolving

Quá khứ đơn

I
devolved

you
devolved

he/she/it
devolved

we
devolved

you
devolved

they
devolved

Quá khứ tiếp diễn

I
was devolving

you
were devolving

he/she/it
was devolving

we
were devolving

you
were devolving

they
were devolving

Hiện tại hoàn thành

I
have devolved

you
have devolved

he/she/it
has devolved

we
have devolved

you
have devolved

they
have devolved

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been devolving

you
have been devolving

he/she/it
has been devolving

we
have been devolving

you
have been devolving

they
have been devolving

Quá khứ hoàn thành

I
had devolved

you
had devolved

he/she/it
had devolved

we
had devolved

you
had devolved

they
had devolved

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been devolving

you
had been devolving

he/she/it
had been devolving

we
had been devolving

you
had been devolving

they
had been devolving

Tương lại đơn

I
will devolve

you
will devolve

he/she/it
will devolve

we
will devolve

you
will devolve

they
will devolve

Tương lại tiếp diễn

I
will be devolving

you
will be devolving

he/she/it
will be devolving

we
will be devolving

you
will be devolving

they
will be devolving

Tương lại hoàn thành

I
will have devolved

you
will have devolved

he/she/it
will have devolved

we
will have devolved

you
will have devolved

they
will have devolved

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been devolving

you
will have been devolving

he/she/it
will have been devolving

we
will have been devolving

you
will have been devolving

they
will have been devolving

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.