Deviate

Chia đông từ “deviate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ deviate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to deviate

Quá khứ đơn
  • deviated

Quá khứ phân từ
  • deviated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
deviate

you
deviate

he/she/it
deviates

we
deviate

you
deviate

they
deviate

Thì hiện tại continuous

I
am deviating

you
are deviating

he/she/it
is deviating

we
are deviating

you
are deviating

they
are deviating

Quá khứ đơn

I
deviated

you
deviated

he/she/it
deviated

we
deviated

you
deviated

they
deviated

Quá khứ tiếp diễn

I
was deviating

you
were deviating

he/she/it
was deviating

we
were deviating

you
were deviating

they
were deviating

Hiện tại hoàn thành

I
have deviated

you
have deviated

he/she/it
has deviated

we
have deviated

you
have deviated

they
have deviated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been deviating

you
have been deviating

he/she/it
has been deviating

we
have been deviating

you
have been deviating

they
have been deviating

Quá khứ hoàn thành

I
had deviated

you
had deviated

he/she/it
had deviated

we
had deviated

you
had deviated

they
had deviated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been deviating

you
had been deviating

he/she/it
had been deviating

we
had been deviating

you
had been deviating

they
had been deviating

Tương lại đơn

I
will deviate

you
will deviate

he/she/it
will deviate

we
will deviate

you
will deviate

they
will deviate

Tương lại tiếp diễn

I
will be deviating

you
will be deviating

he/she/it
will be deviating

we
will be deviating

you
will be deviating

they
will be deviating

Tương lại hoàn thành

I
will have deviated

you
will have deviated

he/she/it
will have deviated

we
will have deviated

you
will have deviated

they
will have deviated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been deviating

you
will have been deviating

he/she/it
will have been deviating

we
will have been deviating

you
will have been deviating

they
will have been deviating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.