Devastate

Chia đông từ “devastate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ devastate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to devastate

Quá khứ đơn
  • devastated

Quá khứ phân từ
  • devastated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
devastate

you
devastate

he/she/it
devastates

we
devastate

you
devastate

they
devastate

Thì hiện tại continuous

I
am devastating

you
are devastating

he/she/it
is devastating

we
are devastating

you
are devastating

they
are devastating

Quá khứ đơn

I
devastated

you
devastated

he/she/it
devastated

we
devastated

you
devastated

they
devastated

Quá khứ tiếp diễn

I
was devastating

you
were devastating

he/she/it
was devastating

we
were devastating

you
were devastating

they
were devastating

Hiện tại hoàn thành

I
have devastated

you
have devastated

he/she/it
has devastated

we
have devastated

you
have devastated

they
have devastated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been devastating

you
have been devastating

he/she/it
has been devastating

we
have been devastating

you
have been devastating

they
have been devastating

Quá khứ hoàn thành

I
had devastated

you
had devastated

he/she/it
had devastated

we
had devastated

you
had devastated

they
had devastated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been devastating

you
had been devastating

he/she/it
had been devastating

we
had been devastating

you
had been devastating

they
had been devastating

Tương lại đơn

I
will devastate

you
will devastate

he/she/it
will devastate

we
will devastate

you
will devastate

they
will devastate

Tương lại tiếp diễn

I
will be devastating

you
will be devastating

he/she/it
will be devastating

we
will be devastating

you
will be devastating

they
will be devastating

Tương lại hoàn thành

I
will have devastated

you
will have devastated

he/she/it
will have devastated

we
will have devastated

you
will have devastated

they
will have devastated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been devastating

you
will have been devastating

he/she/it
will have been devastating

we
will have been devastating

you
will have been devastating

they
will have been devastating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.