Detest

Chia đông từ “detest” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ detest. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to detest

Quá khứ đơn
  • detested

Quá khứ phân từ
  • detested

Trần thuật

Thì hiện tại

I
detest

you
detest

he/she/it
detests

we
detest

you
detest

they
detest

Thì hiện tại continuous

I
am detesting

you
are detesting

he/she/it
is detesting

we
are detesting

you
are detesting

they
are detesting

Quá khứ đơn

I
detested

you
detested

he/she/it
detested

we
detested

you
detested

they
detested

Quá khứ tiếp diễn

I
was detesting

you
were detesting

he/she/it
was detesting

we
were detesting

you
were detesting

they
were detesting

Hiện tại hoàn thành

I
have detested

you
have detested

he/she/it
has detested

we
have detested

you
have detested

they
have detested

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been detesting

you
have been detesting

he/she/it
has been detesting

we
have been detesting

you
have been detesting

they
have been detesting

Quá khứ hoàn thành

I
had detested

you
had detested

he/she/it
had detested

we
had detested

you
had detested

they
had detested

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been detesting

you
had been detesting

he/she/it
had been detesting

we
had been detesting

you
had been detesting

they
had been detesting

Tương lại đơn

I
will detest

you
will detest

he/she/it
will detest

we
will detest

you
will detest

they
will detest

Tương lại tiếp diễn

I
will be detesting

you
will be detesting

he/she/it
will be detesting

we
will be detesting

you
will be detesting

they
will be detesting

Tương lại hoàn thành

I
will have detested

you
will have detested

he/she/it
will have detested

we
will have detested

you
will have detested

they
will have detested

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been detesting

you
will have been detesting

he/she/it
will have been detesting

we
will have been detesting

you
will have been detesting

they
will have been detesting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.