Determine

Chia đông từ “determine” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ determine. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to determine

Quá khứ đơn
  • determined

Quá khứ phân từ
  • determined

Trần thuật

Thì hiện tại

I
determine

you
determine

he/she/it
determines

we
determine

you
determine

they
determine

Thì hiện tại continuous

I
am determining

you
are determining

he/she/it
is determining

we
are determining

you
are determining

they
are determining

Quá khứ đơn

I
determined

you
determined

he/she/it
determined

we
determined

you
determined

they
determined

Quá khứ tiếp diễn

I
was determining

you
were determining

he/she/it
was determining

we
were determining

you
were determining

they
were determining

Hiện tại hoàn thành

I
have determined

you
have determined

he/she/it
has determined

we
have determined

you
have determined

they
have determined

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been determining

you
have been determining

he/she/it
has been determining

we
have been determining

you
have been determining

they
have been determining

Quá khứ hoàn thành

I
had determined

you
had determined

he/she/it
had determined

we
had determined

you
had determined

they
had determined

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been determining

you
had been determining

he/she/it
had been determining

we
had been determining

you
had been determining

they
had been determining

Tương lại đơn

I
will determine

you
will determine

he/she/it
will determine

we
will determine

you
will determine

they
will determine

Tương lại tiếp diễn

I
will be determining

you
will be determining

he/she/it
will be determining

we
will be determining

you
will be determining

they
will be determining

Tương lại hoàn thành

I
will have determined

you
will have determined

he/she/it
will have determined

we
will have determined

you
will have determined

they
will have determined

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been determining

you
will have been determining

he/she/it
will have been determining

we
will have been determining

you
will have been determining

they
will have been determining

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.