Deter

Chia đông từ “deter” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ deter. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to deter

Quá khứ đơn
  • deterred

Quá khứ phân từ
  • deterred

Trần thuật

Thì hiện tại

I
deter

you
deter

he/she/it
deters

we
deter

you
deter

they
deter

Thì hiện tại continuous

I
am deterring

you
are deterring

he/she/it
is deterring

we
are deterring

you
are deterring

they
are deterring

Quá khứ đơn

I
deterred

you
deterred

he/she/it
deterred

we
deterred

you
deterred

they
deterred

Quá khứ tiếp diễn

I
was deterring

you
were deterring

he/she/it
was deterring

we
were deterring

you
were deterring

they
were deterring

Hiện tại hoàn thành

I
have deterred

you
have deterred

he/she/it
has deterred

we
have deterred

you
have deterred

they
have deterred

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been deterring

you
have been deterring

he/she/it
has been deterring

we
have been deterring

you
have been deterring

they
have been deterring

Quá khứ hoàn thành

I
had deterred

you
had deterred

he/she/it
had deterred

we
had deterred

you
had deterred

they
had deterred

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been deterring

you
had been deterring

he/she/it
had been deterring

we
had been deterring

you
had been deterring

they
had been deterring

Tương lại đơn

I
will deter

you
will deter

he/she/it
will deter

we
will deter

you
will deter

they
will deter

Tương lại tiếp diễn

I
will be deterring

you
will be deterring

he/she/it
will be deterring

we
will be deterring

you
will be deterring

they
will be deterring

Tương lại hoàn thành

I
will have deterred

you
will have deterred

he/she/it
will have deterred

we
will have deterred

you
will have deterred

they
will have deterred

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been deterring

you
will have been deterring

he/she/it
will have been deterring

we
will have been deterring

you
will have been deterring

they
will have been deterring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.