Detach

Chia đông từ “detach” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ detach. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to detach

Quá khứ đơn
  • detached

Quá khứ phân từ
  • detached

Trần thuật

Thì hiện tại

I
detach

you
detach

he/she/it
detaches

we
detach

you
detach

they
detach

Thì hiện tại continuous

I
am detaching

you
are detaching

he/she/it
is detaching

we
are detaching

you
are detaching

they
are detaching

Quá khứ đơn

I
detached

you
detached

he/she/it
detached

we
detached

you
detached

they
detached

Quá khứ tiếp diễn

I
was detaching

you
were detaching

he/she/it
was detaching

we
were detaching

you
were detaching

they
were detaching

Hiện tại hoàn thành

I
have detached

you
have detached

he/she/it
has detached

we
have detached

you
have detached

they
have detached

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been detaching

you
have been detaching

he/she/it
has been detaching

we
have been detaching

you
have been detaching

they
have been detaching

Quá khứ hoàn thành

I
had detached

you
had detached

he/she/it
had detached

we
had detached

you
had detached

they
had detached

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been detaching

you
had been detaching

he/she/it
had been detaching

we
had been detaching

you
had been detaching

they
had been detaching

Tương lại đơn

I
will detach

you
will detach

he/she/it
will detach

we
will detach

you
will detach

they
will detach

Tương lại tiếp diễn

I
will be detaching

you
will be detaching

he/she/it
will be detaching

we
will be detaching

you
will be detaching

they
will be detaching

Tương lại hoàn thành

I
will have detached

you
will have detached

he/she/it
will have detached

we
will have detached

you
will have detached

they
will have detached

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been detaching

you
will have been detaching

he/she/it
will have been detaching

we
will have been detaching

you
will have been detaching

they
will have been detaching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.